Vad är Retorik?

Vad är retorik?

Retorik är något som kan sammanfattas som vetenskapen om hur vi uttrycker oss, det vill säga, vetenskapen om hur vi uttrycker något som vi har i vårt inre med något yttre.

Den följande och mer detaljerade definitionen bygger vidare på den omarbetning av retorikdefinition som Göran Sonesson gjort till ämnsekonferensen i retorik i Uppsala under mars 2005. Sonessons version bygger i sin tur vidare på den definition av retorik som gavs ut i Rhetorica Scandinavica, nr. 12, 1999.

En avskrift av Rhetorica Scandinavicas version i pdf-format kan du ladda hem här och en avskrift av Sonessons version i pdf-format kan du ladda hem här.

Retoriken är det allmänna studiet av mänsklig kommunikation som målinriktad och situationsanpassad handling. Det vill säga, både ur ett mottagarperspektiv och ett sändarperspektiv. Därmed rör den frågor som angår även alla andra vetenskaper. Men det retoriska perspektivet har ämnesspecifika drag som utvecklats under en lång historisk tradition:

1) Historiskt sett utgår retoriken utgår från det talade språket. Modern retorik tillämpar emellertid den av det talade språket inspirerade modellen också på andra kommunikativa fenomen, såsom skrivna texter, gester, kroppsställningar, lukter, arkitektur, bilder, musik, riter, utebliven kommunikation osv., med hänsyn också tagen till hur dessa andra meningsbärande handlingar eller icke-handlingar skiljer sig från talspråket.

2) Retoriken har en helhetssyn på kommunikationen. Det innebär att retoriken intresserar sig för alla moment i den kommunikativa handlingen, och att den söker förklara varje enskilt inslag utifrån dess funktion i helheten. Alltså intresserar sig retoriken för hela förloppet från en talares intentioner över de uttrycksmedel han förfogar över och hur han gör bruk av dem till åhörarnas reaktioner. Helhetssynen innebär också att retoriken inte bara beaktar det i kommunikationen som riktar sig till förnuftet utan också det som vädjar till våra sinnen, känslan och viljan, och att den betonar dessa förmågors oupplösliga samspel.

3) Retoriken försöker alltid förena praktik och teori. Den utgår från vår konkreta erfarenhet att tala och lyssna, skriva och läsa, skapa och betrakta bilder, agera, etc., och vill till denna foga en kritisk medvetenhet om effekten av olika språkliga uttryck och andra sätt att uttrycka sig och om generella regler och strukturer i olika uttrycksmedel.

4) Retoriken betonar att uttryck och innehåll är oupplösligt förenade med varandra i all kommunikation. Utifrån den grundsynen försöker den visa hur människans kunskapssökande och åsiktsbildning betingas av de olika uttrycksformer hon har till hands – och att dessa uttrycksformer i sin tur är präglade av en viss tid och kultur.

5) Retoriken är, i enlighet med den antika definitionen som i nutiden fått förnyad aktualitet, konsten att övertyga i situationer där mer än en mening uppfattas som möjlig. Med avseende på denna trängre mening av övertygande intresserar sig retoriken för uttryckssfärer som juridik och politik, religion, massmedia och reklam, men också för vissa aspekter av vetenskap, litteratur och andra konstarter. Retoriken framhåller argumentationens betydelse men även det ständiga samspelet mellan rationella och irrationella element i de uttrycksmedel som kommer till användning liksom de manipulativa möjligheter de rymmer.

6) Men retoriken är också, i enlighet med den definition som varit förhärskande under det senaste halvtusendet i västerlandet, konsten att upprätta konventioner och att, genom ett konkret handhavande av uttrycksmedlen, åstadkomma medvetna brott mot redan existerande konventioner, och därmed, i spänningen mellan gammalt och nytt, skapa ny mening, nya innebörder – det vill säga nya konventioner. Denna definition, som med viss rätt kritiserats för den begränsade uppfattning av kommunikationssituationen den rymmer, har fördelen att betona vikten av valet och utformningen av uttrycksmedlen för att en kommunikationsakt skall kunna äga rum. Det är också en definition som fungerar bättre i förhållande till litteratur och konst och som har en högre grad av tillämplighet på vissa uttrycksmedel som t.ex. bilder.

7) Retoriken har alltid rymt en diskussion om människans ansvar för sina uttrycksmedel och sina handlingar. Däri ligger förutsättningen för att utveckla ett etiskt förhållande till kommunikation och en kritisk granskning av det offentliga meningsutbytets former och innehåll.

I våra dagar har ämnet retorik fått en förnyad aktualitet av i huvudsak tre skäl. Retoriken inrymmer en väl beprövad och effektiv pedagogisk metod att lära människor att tala och skriva väl; det finna ett stort behov av dessa färdigheter i många samhällssektorer idag. Den kan också bidra till en kritisk medvetenhet och debatt om språket och andra kommunikationsformer i det moderna samhället. Slutligen kan den infoga dessa i ett historiskt perspektiv genom ett komparativt studium av språket och andra uttrycksmedel i andra epoker och samhällsformer.

Categories: Spännande
Comment form currently closed..